Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở